Diensten

Wilt u veranderen maar u weet nog niet hoe? Bekijk dan een aantal van onze diensten hieronder

Quick Scan

Wij voeren een quick scan binnen uw organisatie uit om de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitaliseren van uw processen in kaart te brengen. Dit zodat u d.m.v. een goede afweging tussen de kosten en de baten tot een werkbare en implementeerbare oplossing kunt komen. 

Business Case

Bij een verantwoorde go/no go beslissing voor de implementatie van een nieuw systeem hoort een businesscase. Vaak volstaat een raming op hoofdlijnen. Soms is een meer gedetailleerde analyse nodig. In alle gevallen is het van belang dat niet alleen de gemakkelijk kwantificeerbare kosten en baten in kaart worden gebracht. In veel gevallen zijn de lastig kwantificeerbare, kwalitatieve aspecten net zo goed van belang. Zoals bijvoorbeeld ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ of ‘aansluiten bij onze ketenpartners’. Wij kunnen voor u de business case maken van waaruit besluitvorming kan plaats vinden of de digitalisering van processen voor uw bedrijf gerechtvaardigd is.

Procesbeschrijvingen

Procesbeschrijving en -analyse is een van de eerste activiteiten op het pad naar betere prestaties. Wij kunnen uw processen in kaart brengen zodat u (nog meer) zicht krijgt hoe de processen binnen uw organisatie lopen. Afhankelijk van het doel en de doelgroep handteren wij een conventionele of juist een meer innovatieve methode voor beschrijving en analyse. Het in kaart brengen van de processen is vaak het startpunt voor het digitaliseren van processen.

Business Implementatie

Bij invoering van een nieuw systeem is voortdurend aandacht nodig om mensen mee te nemen in de verandering.  Veel implementaties zijn gericht op de oplevering van het technische resultaat (een nieuw systeem). Over het antwoord op de vraag hoe je daar als medewerker mee om moet gaan en wat de organisatie daar ermee bedoeld heeft, wordt niet of nauwelijks nagedacht. Resultaten worden letterlijk “over de schutting” geworpen en medewerkers zijn op zichzelf aangewezen. Onze stelling is dat een resultaat opleveren zonder business implementatie net zo effectief is als water naar de zee dragen. Beoogde baten worden niet geeffectueerd en de organisatie beschikt over nog meer bedrijfsmiddelen die niet gebruikt worden dan voorheen. Wij weten hoe je medewerkers effectief kan helpen om de bedrijfsmiddelen te gebruiken zoals de organisatie dat ook beoogt.

Hoe? Door medewerkers te voorzien van een interactief leerproces met praktijkgerichte oefeningen, gevolgd doorbegeleiding op maat op de werkplek bij het eerste gebruik van de nieuwe middelen.

Met een multidisciplinair team met een mix van trainers die aansluit bij de karakteristieken van de doelgroep (jong en oud, man en vrouw, digitaal vaardig en digibeet).